Algemene Leveringsvoorwaarden

SamenWijzer VOF

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KvK nummer 75963841.

Artikel 1   Begrippen 

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan SamenWijzer.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht geeft betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door SamenWijzer.
 3. Onder afnemer wordt verstaan betrokken(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
 4. Onder offerte wordt verstaan de schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.
 5. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.
 6. Onder deelnemer wordt verstaan een persoon die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.
 7. Onder open activiteit wordt verstaan een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria, ongeacht de organisatie waar betrokkene werkt.
 8. Onder gesloten activiteit wordt verstaan een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties.
 9. Onder materialen wordt verstaan alle documentatie, presentaties, modellen, schema’s, programma’s en werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten prestaties door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 10. Onder hulpmiddelen wordt verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3   Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht wordt gedaan aan het eigen karakter van betrokken (onderwijs)instelling.
 3. De beschrijvingen van de werkzaamheden die in het gepubliceerde aanbod van werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn opgenomen kunnen deel uit maken van de offerte.
 4. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
 5. Mondelinge toezeggingen van de opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
 6. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.
 7. De prijzen en tarieven in de aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van rijkswege, tenzij anders is vermeld.
 8. Per kalenderjaar mag opdrachtnemer een indexatie toepassen op de tarieven.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen terwijl de vermelde offertetijd is verstreken, behoudt opdrachtnemer zich het recht om de tijdsinvestering en tijdsplanning zoals in de offerte is beschreven elders in te zetten. De overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een aan hem verstrekte overeenkomst wanneer deze van de zijde van de opdrachtnemer is ondertekend door één van de vennoten van opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekend daartoe bevoegd is.

Artikel 5  Grondslag en uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden, producten en diensten die door opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer laat werkzaamheden niet uitvoeren door (een) perso(o)n(en) t.a.v. wie opdrachtgever expliciet, schriftelijk en beargumenteerd heeft kenbaar gemaakt deze niet te wensen. Wanneer opdrachtnemer voornemens is af te wijken van de wensen van de opdrachtgever zal hierover te allen tijde overleg worden gepleegd met de opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.

Artikel 6   Integriteit

 1. Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking, hanteert de opdrachtnemer de algemene integriteitsregels die passend zijn bij de aard van de werkzaamheden.
 2. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
 3. Met het accepteren van deze algemene leveringsvoorwaarden gaat opdrachtgever ermee akkoord dat opnames (waaronder o.a. fotografie en video) door opdrachtnemer gebruikt mogen worden voor (commerciële) doeleinden.
 4. Het is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan om film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur te gebruiken tijdens bijeenkomsten van opdrachtnemer. Ook zijn liveverbindingen zoals op o.a. social media niet toegestaan. Fotograferen is toegestaan mits hiervoor, in het kader van privacyregelgeving, toestemming is verkregen van de andere aanwezigen.

Artikel 7   Personeel en overmacht

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot de in de overeenkomst overeengekomen datum voorafgaande aan de afspraak worden afgezegd, daarvoor worden ook de in de overeenkomst overeengekomen kosten berekend. Daarna worden de geplande uren in rekening gebracht, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht.
 2. Met overmacht in de zin van dit artikel wordt bedoeld omstandigheden, die het uitvoeren van de opdracht verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of aan opdrachtgever. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de opdracht betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer en/of opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 6 weken zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
 5. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen is opdrachtnemer gerechtigd na overleg met opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.
 6. Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.

Artikel 8   Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht door opdrachtnemer kan worden aangepast, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze, omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien ’een aanpassing zoals hiervoor in dit artikel genoemd leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 5. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9   Betaling

 1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel dat 50% van het overeengekomen bedrag voor aanvang van de opdracht door opdrachtgever wordt voldaan.
 2. Verschuldigde deelnemersbijdragen voor open activiteiten worden voorafgaande aan de activiteit gefactureerd, of via automatische incasso geïncasseerd.
 3. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 6. Audittrainingen van opdrachtnemer zijn, voor zover wettelijk niet anders is bepaald, vrijgesteld van omzetbelasting door de CRKBO registratie.

Artikel 10  Gebreken, klachtentermijn

 1. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de opdracht het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of de door opdrachtnemer geleverde diensten/ producten aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen 30 dagen na de laatste dag van de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 11   Ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen dan is deze verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en overige door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
 2. De vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 3. Indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die de opdrachtnemer gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
 4. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is.
 5. In de in het eerste lid genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12   Open activiteiten

 1. Opdrachtnemer kondigt open activiteiten als congressen, seminars en presentaties aan, onder meer in publicaties. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
 2. Een open activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.
 3. Opdrachtnemer beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit; opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven naar twee weken voor de aanvangsdatum.
 4. Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 5. Indien het voor een trainer of spreker door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal opdrachtnemer trachten een vervangende trainer of spreker in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is, behoudt opdrachtnemer het recht om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen. In dat geval is de deelnemer gerechtigd om kosteloos te annuleren.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de trainers en de trainingsleiding te wijzigen nadat de namen bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen omtrent annulering in dit artikel door de deelnemer wordt voldaan.
 7. De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per e-mail te annuleren met recht op gedeeltelijke restitutie. Indien de annulering plaatsvindt tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer restitutie van 50% van het overeengekomen verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum, is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd en is van restitutie geen sprake.
 8. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit, mits deze voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan dient opdrachtnemer voor aanvang van de activiteit schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 9. Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer moet zijn ontvangen.
 10. Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Deze mogelijkheid geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 11. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn verblijfskosten, aanschafkosten van voorgeschreven literatuur en examen/tentamengelden voor rekening van de deelnemer.

Artikel 13   Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Daden van opdrachtnemer, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, anders dan door opzet of grove schuld.

 1. Opdrachtnemer aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door haar aangericht aan werkruimtes, apparatuur, hulpmiddelen, materiaal en eventuele overige zaken die eigendom zijn van opdrachtgever of derden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Artikel 14   Geschilbeslechting

 1. Indien geschillen voortvloeien uit de opdracht, zal door opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg een arbitragecommissie ingesteld worden, bestaande uit één persoon namens opdrachtgever, één persoon namens opdrachtnemer en een onafhankelijke derde. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van Mediator mevrouw F. Meijer, 06 3741 6518, meijer@mediationhuis.nl.
 2. Indien over de geschilbeslechting op de wijze als in lid 1 bepaald door partijen geen overeenstemming wordt bereikt, dan wel indien één of beide partijen geschilbeslechting aldus ongewenst achten, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van tussen partijen aangegane opdracht, dan wel van nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage-instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

Artikel 15   Toepasselijk recht  

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16   Klachtenbehandeling

 1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 10, is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing.
 2. Een klacht wordt gericht aan de vennoten van SamenWijzer P.F. Kerkhof & M.D. Schoonaard op het postadres van de SamenWijzer of via het e-mailadres info@samenwijzer.eu. De ontvangst van een klacht wordt schriftelijk bevestigd.
 3. Voor de beroepsmogelijkheid schakelt SamenWijzer het Mediationhuis Amsterdam in zoals bedoeld in artikel 14. Het oordeel van het Mediationhuis Amsterdam is voor de opdrachtnemer bindend. Eventuele consequenties worden door de opdrachtnemer zo snel als mogelijk is afgehandeld. De gehele procedure en afhandeling van de klacht zal vertrouwelijk behandeld worden.
 4. De afhandeling van klachten zal binnen de gestelde termijn van vier weken plaatsvinden. Wanneer langere tijd nodig is om onderzoek te doen zal de klagende partij (opdrachtgever) hierover schriftelijk en van een toelichting voorzien geïnformeerd worden. Uiterlijk vier weken na het ontvangen van de klacht heeft schriftelijke afhandeling plaatsgevonden of is de klagende partij schriftelijk geïnformeerd over de benodigde en gespecificeerde langere tijd voor afhandeling. De ontvangen klachten worden vastgelegd in een klachtenregister en voor de periode van 4 jaar bewaard.

Artikel 17   Wijziging van voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

SamenWijzer VOF

Algemene leveringsvoorwaarden

December 2019